มาตรฐานคุณภาพ

บริษัท เนเจอร์ นิวทริ จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกตัว จะต้องมีมาตรฐาน ทั้งยังปลอดภัยและถูกสุขอนามัยต้อผู้บริโภค รวมถึงยังสามารถสอบย้อนที่มาที่ไปของวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตได้ ซึ่งสร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริโภคในทุกระดับ

บริษัท เนเจอร์ นิวทริ จำกัด จึงถือว่าเรื่องการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องดำเนินการทำอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและบุคลากรในทุกระดับปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวยังคงมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

QA1

ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะบริโภคว่ามีความสะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดี โดยให้ความสำคัญตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างๆ ตลอดจนถึงมาตรฐานในขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า บริษัท เนเจอร์ นิวทริ จำกัด จึงได้จัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วยหลักเกณฑ์ของมาตรฐานขั้นตอนการผลิตอาหารที่ดี “GMP” (Good Manufacturing Practices)

นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัท เนเจอร์ นิวทริ จำกัด ได้จัดให้มีมาตรฐานการตรวจสอบในขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มงวดด้วยทีมงานที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และนี่คือหลักประกันที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เนเจอร์ นิวทริ จำกัด ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างแน่นอน

Comments are closed.